Copyright © by "Pekinéz klub, z.s."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pekinez-klub@email.cz
Pekinéz klub
ČMKU - FCI

   I. Název, sídlo a působnost činnosti organizace

1. Název zní PEKINÉZ KLUB, z.s.  (dále jen PK či zapsaný spolek)
2. PK je výběrovou organizací politicky a společensky nezávislou, která sdružuje chovatele, majitele, přátele a milovníky
plemene pekinéz.
3. Sídlem PK je – Molákova 14/595, Praha 8, 186 00
4. Působnost PK se vztahuje na území České republiky
5. IČ: 66002257


   II. Ustanovení o členství, právech a povinnostech členů, jejich přijímání a o zániku členství.

1. Členství v PK je dobrovolné, výběrové s dolní hranicí věku 15 let
Členem PK se může stát občan ČR i jiného státu starší 15 let bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou
příslušnost či národnost, který souhlasí se stanovami PK a předpisy na něj navazujícími
2. Členství v  PK vzniká na základě písemné přihlášky žadatele za těchto podmínek:
a) doporučení členství nejméně jedním stávajícím členem PK
b) občanská a chovatelská bezúhonnost
c) zaplacení účelového poplatku v termínu a výši stanovené výborem PK
d) o přijetí za člena rozhoduje výbor PK 2/3 většinou z přítomných členů výboru a členství počíná dnem přijetí
3. Práva člena PK. - člen PK má zejména tato práva:
a) zúčastňovat se jednání na členských schůzích
b) všestranně se zúčastňovat činnosti PK
c) podílet se na výhodách členů a využívání společných prostředků
d) volit a být volen do všech orgánů PK po l8tém roce věku
e) podílet se na práci PK svými připomínkami, návrhy, kritikou podávanou příslušnému orgánu PK
f) podávat návrhy na zařazení do kurzů pro rozhodčí exteriéru a na poradce chovu
4. Povinnosti člena PK - člen PK má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy PK a předpisy na něj navazující a jednat v jejich duchu
b) platit členské poplatky ve stanovené lhůtě a výši
c) prosazovat cíle a poslání PK a aktivně se podílet na jejich uskutečnění
d) dodržovat všeobecně platné předpisy o ochraně přírody, životního prostředí a zvířat a aktivně je pomáhat
zajišťovat
e) dodržovat etické zásady chovatelství
f) oznámit do 30 dnů výboru PK písemně změny související s členstvím v  PK (změna adresy, zánik členství)
g) účastnit se aktivně akcí pořádaných PK
h) účastnit se členských schůzí PK
i) svým vystupováním na veřejnosti reprezentovat PK a propagovat plemeno pekinéz
j) nenarušovat vztahy mezi členy PK
5. Zánik členství v PK - členství v PK zanikne:
a) neobnovením členství v PK po ukončení běžného roku
b) dnem doručení písemného oznámení člena PK o vystoupení ze spolku
c) úmrtím
d) zrušením členství rozhodnutím kárného orgánu ze závažných příčin. Za závažné příčiny lze považovat rozpor
jednání člena PK s ustanovením stanov PK a předpisy na něj navazujícími, prokázaným nedodržením chovatelské
etiky, zásad chovu a pod.


   III. Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik PK

1. PK vznikl ustavující členskou schůzí 24.10.1992 v Dobřichovicích a registrací orgány Ministerstva vnitra dne 16.11.1992
pod č.j. VSC/1-16331/92-R na základě právního předpisu.
2. PK je spolkem ve smyslu zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve smyslu pozdějších předpisů. Má úplnou právní
subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a
rozpočtu.
3. PK se ve své činnosti zaměřuje na péči a zdokonalování a rozvoj plemene pekinéz, na organizování a zabezpečování
cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu plemene, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností.
Ve své zcela samostatné činnosti se PK řídí pravidly FCI a za tím účelem zejména:
a) zlepšuje plemenné hodnoty psů na základě nejnovějších poznatků genetiky
b) stará se o odborný rozvoj členů PK, poradců chovu a rozhodčích exteriéru
c) prosazuje chovatelskou etiku, přičemž zabezpečuje taková opatření, která by zamezila komisionálnímu prodeji
psů
4. PK poskytuje a zajišťuje pro své členy zejména tyto služby.
a) vydává Zápisní, Bonitační, Jednací a Kárný řád
b) vede chovatelskou evidenci
c) navrhuje delegaci vybraných rozhodčích exteriéru na výstavy a bonitace
d) vydává chovatelské přehledy a další tiskové a propagační materiály
e) každoročně pořádá  klubovou výstavu
f) zabezpečuje v potřebném počtu konání akcí pro uchovnění zvířat (bonitací)
g) podporuje jednotnou českou kynologii
5. PK zanikne usnesením členské schůze (3/4 většinou členů) nebo organizační změnou uspořádání.


   IV. Ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu

Orgány PK jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor PK


1. Členská schůze se skládá ze všech členů spolku a je nejvyšším orgánem PK. Členskou schůzi svolává prezident spolku.
Členská schůze je svolávána nejméně 1x ročně, a to písemně 15 dnů před datem konání schůze pozvánkou zaslanou buď
na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu. Členská schůze je vrcholným orgánem PK. Rozhoduje o všech zásadních
otázkách činnosti a hospodaření PK zejména:
- volí 3 členný výbor pro pětileté funkční období,
- volí prezidenta PK, ekonoma a dalšího člena výboru
- rozhoduje o změnách a novelách stanov a předpisů na něj navazujících. Svá rozhodnutí odsouhlasuje nadpoloviční
většinou přítomných členů PK.
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření PK
- schvaluje stanovy PK a předpisy na ně navazující
- schvaluje Plán činnosti a Chovatelský plán pro příští období a způsoby jeho hospodaření a zajištění
- projednává činnost výboru PK a schvaluje jeho návrhy
- odvolává člena výboru PK, případně schvaluje vyloučení člena PK na návrh výboru, k čemuž je nutná 2/3 většina z
celkových přítomných členů PK
- usnesení členské schůze se přijímá většinou přítomných členů PK, a to aklamací, a je závazné pro všechny jeho členy
- požádá-li alespoň 1/3 členů PK o mimořádné svolání členské schůze, je pro výbor PK závazné členskou schůzi svolat
- schvaluje výši členských příspěvků pro příští rok
.
2. Výbor PK
- Výbor je statutárním zástupcem PK. Má 3 členy: Prezidenta, ekonoma a člena. Prezident, případně jiný, písemně
pověřený člen, jedná jménem Spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a výboru. Prezident, případně jiný,
písemně pověřený člen, se podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému  názvu Spolku připojí
svůj podpis.
výbor PK je v období mezi členskými schůzemi nejvyšším orgánem a za tím účelem:
a) schází se dle potřeby, nejméně 1 x v  roce. Neodkladné záležitosti vyřizuje prezident, případně dle závažnosti i
jiný člen výboru PK, což musí být následně předloženo k projednání na příštím  jednání výboru.
b) schvaluje přijetí za člena PK
c) svolává členskou schůzi a stanoví její program
d) zajišťuje plnění usnesení členské schůze
e) předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti
f) sestavuje Plán činnosti, Chovatelský plán a rozpočet PK
g) vede členskou evidenci
h) vede účetní evidenci
i) zabezpečuje vedení plemenné knihy psů svého plemene a vystavování průkazů původu na štěňata
j) jmenuje poradní orgány výboru PK:
- sbor poradců složený z odborníků v potřebném počtu
- kárnou komisi vždy na určitý případ zvlášť
- podle potřeby další poradní orgány např. na ochranu zvířat, výstavní výbor, redakční radu apod.
k) vykonává funkci kárného orgánu dle Kárného řádu
l) řídí a kontroluje práci poradců chovu a zabezpečuje jejich odborný růst
m) jmenuje nové poradce chovu
n) provádí výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčích exteriéru psů plemene pekinéz a vyjadřuje se ke
kandidátům z jiných klubů na tuto funkci
o) navrhuje delegaci rozhodčích exteriéru na výstavy a bonitace
p) informuje členy PK o všech usneseních a úkolech PK, seznamuje členstvo s  výsledky bonitací a speciální klubové
výstavy, případně výstav národních i mezinárodních a s chovatelskou problematikou se zaměřením na neustálé
zvyšování odbornosti členstva.


   V. Ustanovení o finančním hospodaření PK

PK hospodaří s vlastním majetkem svěřeným mu do trvalého nebo dočasného užívání.
Finanční zdroje PK jsou:
a) členské příspěvky
b) výnosy z vlastní hospodářské činnosti
c) dary a eventuelně další finanční zdroje
Spolek PK
hospodaří dle vlastního rozpočtu, který je na jednotlivá období schvalován členskou schůzí
může zřizovat hospodářská zařízení dle právních předpisů
za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá ekonom vyšším orgánům PK
spravuje vlastní majetkové hodnoty podle platných zákonných předpisů


   VI. Ustanovení o zániku PK a o tom, jak bude při zániku naloženo s  majetkem PK

Zanikne-li PK z důvodů uvedených v odstavci III/4, rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s majetkem PK.


   VII. Ustanovení o řešeni sporu uvnitř PK

Spory uvnitř PK bude řešit k tomu účelu zvolená smírčí komise. Smírčí komisi schvaluje na návrh výboru členská schůze
PK, která rozhoduje aklamací a komise je zvolena většinou z přítomných členů.


   VIII. Ustanovení o tom, kdy vstupují v platnost stanovy PK

Stanovy byly schváleny na výroční členské schůzi, která se konala dne 15.11.2015 ve Stehelčevsi a tímto dnem vstupují
v  platnost. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.