Copyright © by "Pekinéz klub, z.s."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pekinez-klub@email.cz
Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Účel a působnost:
1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou
      závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále jen PK).

2. Zápisní řád upravuje činnosti, kterými PK řeší své organizační záležitosti.

Chovní jedinci
3. Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává PK na bonitacích:

Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do průkazu původu provádí hlavní
plemenná kniha. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí musí splňovat
podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí

4. Posuzování jedinců na bonitacích se provádí na základě bonitačního kódu a kritérií v něm stanovených.

Chov a jeho řízení
5. Druh chovu PK je kontrolovaný. Využívají se v něm chovní jedinci, kteří splňují chovné podmínky.
     Chovatel si navrhuje krycí psy sám, nebo o navržení požádá poradce chovu.

6. Poradce je povinen upozornit chovatele na možnost výskytu vad u potomstva při výběru nevhodných
     partnerů a poradit mu dle svého nejlepšího vědomí.

Chovatel, majitel chovného jedince
7. Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována pod chráněným
     názvem Registrem chovatelských stanic.

8. Majitelem krycího psa je majitel chovného psa, registrovaného v rejstříku chovných jedinců
      plemennou knihou.

9. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majitelem chovného  krycího
     psa a chovatelem a poměrem mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí obecně
     právními předpisy.

10. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15ti dnů oznámena
      hlavnímu poradci chovu.

11. Využívání chovné feny k produkci štěňat bez průkazu původu tak, jako využívání chovného psa
     k produkci štěňat bez průkazu původu se považuje za  h r u b é  porušní chovatelské etiky.

12. PK je oprávněn svými orgány sledovat a kontrolovat:
              a) podmínky v jakých jsou chovní jedinci drženi, jejich zdravotní stav apod. s ohledem
                   na obecně platné právní normy
              b) chovnou dokumentaci zejména Knihu krytí, Knihy odchovů, záznamy zpráv o vrhu apod.

13. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské
     stanici nového majitele feny a na něj se také převádí všechny povinnosti plynoucí z  krytí chovným
     psem.

14. Zemře-li majitel březí feny, pak rozhodne dědic, jak bude její vrh zapsán. Je možný i zápis vrhu
     na chovatelskou stanici zemřelého.

15. Pro případ osobního spoluvlastnictví nebo bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutné aby
     pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn k zastupování při jednáních s orgány PK, Hlavní plemennou
     knihou, apod.

16. Každý chovatel je povinen vést Knihu odchovů pro svou chovatelskou stanici, kde zapisuje jednotlivé
     vrhy v abecedním pořadí. V případě převodu chovné feny jinému majiteli má tento právo požadovat
     výpis odchovů převáděné feny z knihy odchovů. Každý majitel krycího psa je povinen vést Knihu krytí
     pro každého krycího psa zvlášť, která musí být předána v případě převodu krycího psa novému majiteli.

17. Za hrubé porušení chovatelské etiky a chovatelského řádu se považuje:
- klecový odchov štěňat
- klecový odchov starších štěňat a dospělých jedinců
- krytí feny dvěma psy (při jednom hárání)
- oklamání identity štěněte či dospělého jedince
- nedodržení základních hygienických potřeb štěňat, chovných jedinců, ale i těm,
     kteří se pro stáří nebo onemocnění v chovu přestali využívat
- nedodržení příslušných veterinárních nařízení
- nerespektování právních předpisů na ochranu zvířat
- s chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu
     původu a ani podpora tohoto konání

18. PK je v odůvodněných případech prostřednictvím svých orgánů a z jejich rozhodnutí oprávněn dočasně
     omezit nebo trvale zakázat chov, nebo zahájit proti chovateli kárné řízení, zjistí-li nedodržení povinností
     dle chovatelského řádu ČMKU nebo jiných závazných ustanovení PK.

Krycí list
19. Je základním dokladem a spolu s "Přihláškou k zápisu štěňat" tvoří základ pro dokumentaci k vystavení
     průkazu původu.

20. Vystavení krycího listu se provádí na základě písemné žádosti chovatele, podané min. jeden měsíc před
     předpokládaným krytím. Krycí list vystaví hlavní poradce chovu.

21. V žádosti uvede chovatel zejména tyto údaje o chovné feně
a) jméno a název chovatelské stanice
b) datum narození
c) číslo zápisu a zkratka plemenné knihy
d) datum, místo a výsledek bonitace (bonitační kód)
e) datum předcházejícího krytí a vrhu
f) údaje zvolených krycích psů (dvou až tří)
- jméno
- chovatelská stanice
- datum narození
- číslo zápisu
- bonitační kód

22. Neúplně vyplněné žádosti o vystavení krycího listu je hlavní poradce chovu oprávněn vrátit chovateli
     k doplnění

23. PK vyžaduje od chovatele zhodnocení a popis předchozího vrhu chovné feny se zřetelem k případným
     nedostatkům či vadám. Zhodnocení a popis vrhu provádí poradce chovu při  kontrole vrhu. Chovatel si
     sám zvolí poradce chovu k přejímce vrhu a je povinen se s poradcem chovu předem domluvit na
     termínu, kdy bude provedena kontrola vrhu.

24. PK stanoví za vystavení KL předem splatný poplatek a chovatel je povinen doklad o jeho zaplacení
     přiložit k žádosti o vystavení KL.

25. V  případě zamýšleného krytí v zahraničí nebo psem, který je v majetku nečlena PK platí ustanovení
     bodu 27 f). Chovatel je povinen přiložit k Přihlášce k zápisu štěňat fotokopii nebo ovšřený opis průkazu
     původu psa pokud fena byla kryta v  zahraničí nebo psem, který je v majetku nečlena PK.

26. Krycí list obsahuje tyto údaje o chovných partnerech:
      a) jméno psa (psů navržených ke krytí včetně chovatelské stanice, čísla zápisu a bonitačního kódu.
      b) jméno feny včetně názvu chovatelské stanice, číslo zápisu
      c) jména a adresy majitelů krycích psů
      d) místo, datum a podpis HPCH, který Krycí list vystavil
      e) podpisy obou majitelů (feny i psa) jako potvrzení o uskutečněném krytí a souhlasu s dohodnutými
         podmíkami za uskutečněné krytí
       f) datum uskutečněného krytí i překrytí

27. KL je vystaven v originálu a dvou průpisech, z nichž jeden zůstává trvale v bloku HPCH jako evidenční

28. KL se vyplňuje i v případech, že oba partneři patří témuž majiteli.

29. Originál KL (určený chovateli) a průpis KL (určený majiteli krycího psa) zašle hlavní poradce chovu
     do 14 dnů po obdržení žádosti o vystavení KL.

30. Hlavní poradce chovu u krycích psů vypsaných v KL zdůrazní vhodnost zamýšleného krytí slovy
     doporučuji / nedoporučuji.  Zamítnout volbu krycího psa je oprávněn pouze z důvodů vedených
     v zápisním a bonitačním řádu PK.

31. Chovatel nesmí nakrýt psem, který není uveden na Krycím listě. HPCH všechny krycí psy uvedené
     na žádosti o KL uvede na KL spolu se svým vyjádřením. Je zodpovědností chovatele, kterým psem
     uvedeným na KL skutečně nakryje.

32. Platnost Krycího listu končí, když chovatel na originálu KL vyplní datum narození štěňat a odešle jej
     spolu s Přihláškou k zápisu štěňat jako hlášení vrhu hlavnímu poradci chovu. Stejnětak je platnost KL
     ukončena, když fena nezabřezla. Chovatel vyznačí "fena nezabřezla" a do 75ti dnů od data krytí
     odešle KL hlavnímu poradci chovu. Platnost Krycího listu je 1 kalendářní rok ode dne vystavení.

Krytí
33. Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním
     stavu a kondici, na základě platného Krycího listu.

34. Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je n e p ř í p u s t n é.

35. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) krycího psa. Fenu by měl ke krytí doprovázet její majitel
     nebo jím pověřená osoba. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) krycího psa několik dní, pak veškeré
     náklady s tím spojené zpětně hradí majitel feny.

36. Majitel (držitel) krycího psa je povinen se o fenu, která u něho zůstává několik dní na krytístarat a
      ručí za škody, které by v této době způsobila třetí osobě.

37. Po krytí chovatel a majitel krycího psa vyplní společně příslušné údaje do Krycího listu včetně
     zaznamenání konkrétních podmínek náhrady za krytí a podepíše jeho originál i průpis na
     znamení svědectví o uskutečněném krytí.

38. Majitel (držitel) krycího psa zasílá průpis KL do 5ti dnů po uskutečněném krytí hlavnímu poradci chovu
     jako doklad o uskutečněném krytí.

39. Majitel krycího psa zanese bezprostředně po krytí údaje o krytí do Knihy krytí.

40. Hlášení krytí provádí majitel psa. V případě zahraničního krytí však tuto povinnost přejímá chovatel.

41. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit náhradní pes jen se souhlasem majitele feny.

42. Při nepláovaném nakrytí jiným psem než smluveným, je majitel krycího psa povinen toto majiteli feny
     nahlásit a nahradit vzniklé škody. Majitel psa nesmí po takovém krytí žádat od majitele feny žádné
     finanční vyrovnání.

43. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí chovné feny u majitele feny, je jeho povinnost neprodleně vyrozumět
     hlavního poradce chovu. Každé nežádoucí krytí se bude řešit individuálně ve Správní radě za účasti
     Sboru poradců a majitele feny. Závěry budou závazné pro obě strany.

44. Pokud by došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) krycího psa, nechá tento na své
     náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tomto zprávu majiteli feny.

45. Pokud by smrt feny nastala z viny majitele psa, je tento povinen její ztrátu nahradit v plném rozsahu.
      Pokud toto zavinění nemá, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa veškeré náklady, které mu smrtí
      feny vznikly.

46. Při úhradě krytí štěnětem, přísluší první volba chovateli. Další je nezbytné sepsat v dohodě, která musí
     obsahovat tyto body:
a) doba výběru štěněte majitelem psa
b) doba odběru štěněte majitelem psa
c) doba, po které zaniká právo na odběr štěněte
d) zpúsob úhrady za krytí psem při neodebrání štěněte dle bodu 55.c)
e) vyrovnání výloh s dopravou
f) zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata, jen jedno
    štěně nebo že štěně zvolené majitelem psa do odbšru uhyne

47. Jestliže fena nezabřezla a k úhradě krytí došlo ihned po aktu, má majitel feny právo na jedno bezplatné
     krytí téže své feny stejným psem.

48. Právo krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.

49. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel
     feny nárok na vrácení peněz.

50. Chovatel je povinen zaplatit krycí poplatek majiteli krycího psa do 8mi týdnů ode dne vrhu, pokud
     nebyla sjednána jednorázová odměna splatná ihned po krytí.

51. Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen tuto změu neprodleně
     oznámit majiteli (držiteli) krycího psa. Nový majitel smluvně přejímá všechny povinnosti, které pro
     něho vyplývají vůči majiteli (držiteli) krycího psa.

52. Vyskytne-li se u nakryté feny opakovaně hárání do 70ti dní od posledního nakrytí, lze ji nakrýt pouze
      tím psem, který byl již ke krytí použit - nejépe po odborném vyšetření zdravotního stavu feny.

53. Opakuje-li fena své hárání po 70ti dnech od posledního nakrytí, považuje se toto krytí za neplodné
     a v KL se vyznačí "nezabřezla" a majitel feny si vyžádá nový KL s právem výběru nového krycího psa.

54. Půjde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit novému nabyvateli
     všechny případně nesplněné závazky. Pří přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy
     bezodkladně ohlášena hlavnímu poradci chovu. Hlavní poradce chovu vyřídí hlášení o změně adresy
     s Plemennou knihou.

Vrh
55. V případě úhynu nebo onemocnění feny-matky je nutné tuto skutečnost nahlásit neprodleně
     hlavnímu poradci chovu a společně ujednotit řešení jak se postarat o žijící štěňata. I v tomto případě
     je povolena kojná fena nebo umělý odchov.

56. Předčasné přerušení kojení je pžípustné pouze na doporučení veterinárního lékaře v odúvodněných
     případech ze zdravotních důvodů feny-matky. Tuto skutečnost je nutno ohlásit hlavnímu poradci chovu.

57. Každý vrh musí býtt hlášen do 10ti dnů hlavnímu poradci chovu - zasláním originálu KL. Vrh chovatel
     zapíše do Knihy odchovů chovatelské stanice. V téte lhůtě je chovatel povinen oznámit údaje o vrhu
     majiteli (držiteli) krycího psa.

58. Přejímku/kontrolu vrhu provádí chovatelem zvolený poradce chovu.

59. Přejímku/kontrolu štěňat, tetování a jejich prodej lze uskutečnit nejdříve v 50ti dnech jejich věku
     za předpokladu, že jsou zdravá, nejevící žádné známky onemocnění, v dobré zdravotní kondici, jsou
     zcela samostatná, nevyžadují zvýšenou péči než je u štěňat v tomto stáří obvyklé a nejsou konstitučně
     příliš slabá.

60. Při prodeji štěňat je nezbytné, aby chovatel s kupujícím uzavřeli vzájemně podepsanou písemnou
     dohodu o převodu štěněte. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího
     na všechny jemu známé nedostatky štěněte.

61. Přejímkou vrhu nepřebírá PK odpovědnost chovatele ve smyslu bodu 15. tohoto chovatelského řádu.

62. Tetování se provádí do pravého ucha štěněte. Zásadně se tetují vždy všechna štěňata ve vrhu
      najednou. Je nepřípustné tetovat pouze některá štěňata z  vrhu.

63. Tetování štěňat je povinné. Tetování provádí vybraný poradce chovu nebo veterinární lékař. 
čipování dle platných veterinárních předpisů.

Vývoz
64. Vývoz jedince za účelem prodeje, darování nebo výměny není zakázán.

65. Hlavní plemenná kniha na požádání chovatele opatří průkaz původu jedince vyvážené mimo ČR
      označení "EXPORT-PEDIGREE". Průkaz půodu jedince musí být opatřen adresou
      nového nabyvatele.

66. Vývoz štěňat obchodními organizacemi je   z  a k á z á n  !   a je v  přímém rozporu s předpisy FCI !

Dovoz
67. Jedincům, dovezeným s průkazem původu vystaveným členským státem FCI přiděluje plemenná kniha
     pouze číslo zápisu.

68. Pokud má být dovezený jedinec zapsán do HPK za účelem chovu, musí splnit platné chovatelské
     podmínky.

Závěrečná ustanovení
69. Porušením výše uvedených ustanovení Záp. řádu se chovatel nebo držitel chovného jedince
     vystavuje možnosti sankcí PK.

70. Vyjímky z ustanovení Záp. řádu je oprávněna navrhnout a schválit pouze členská schůze PK.

71. Členská schůze PK nebo mezi schůzemi Správí rada PK má za povinnost upravit chovatelský řád,
     pokud by se náplní obsahu dostal do rozporu s chovatelským řádem vyšším.

72. Tento zápisní řád projednala a schválila členská schůze dne __________ a v platnost
      vstupuje ode dne __________
                                                                                 Schváleno dne 22. 11. 2008